Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Công bố thông tin về việc tăng vốn góp vào công ty con Công ty CP Đức Trung Sài Gòn

Công ty CP ĐT Đức Trung công bố thông tin về việc tăng vốn góp vào công ty con Công ty CP Đức Trung Sài Gòn

Công ty CP đầu tư Đức Trung công bố Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2020

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công ty CP ĐT Đức Trung công bố tờ trình thông qua việc góp vốn bổ sung vào CTy CP Đức Trung Sài Gòn

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố tờ trình thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đức Trung Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố báo cáo thường niên năm 2019

Công văn công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố công văn công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố BCTC riêng năm 2019 và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Công bố thông tin về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG