Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố báo cáo quản trị năm 2019

Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty CPĐT Đức Trung công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố Nghị Quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty CPĐT Đức Trung công bố CV 22/2019/CV-DTC và NQ 04/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ 18 ngày 05/08/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/06/1994,...

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công bố NQ HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty; Điều lệ Công ty...

Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG