Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Báo cáo quản trị 2020

Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty CPĐT Đức Trung công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Công bố Nghị Quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty CPĐT Đức Trung công bố CV 06/2020/CV-DTC và NQ 03/2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Công bố thông tin về việc tăng vốn góp vào công ty con Công ty CP Đức Trung Sài Gòn

Công ty CP ĐT Đức Trung công bố thông tin về việc tăng vốn góp vào công ty con Công ty CP Đức Trung Sài Gòn

Công ty CP đầu tư Đức Trung công bố Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2020

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công ty CP ĐT Đức Trung công bố tờ trình thông qua việc góp vốn bổ sung vào CTy CP Đức Trung Sài Gòn

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố tờ trình thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đức Trung Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố báo cáo thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG