Quan hệ cổ đông

Công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố BCTC riêng năm 2019 và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Công bố thông tin về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thành lập công ty con: Công ty cổ phần Đức Trung Sài Gòn

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung thành lập thêm 1 công ty con tên là: Công ty Cổ Phần Đức Trung Sài Gòn có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316183141 đăng ký lần đầu tiên...

CV công bố thông tin về việc thành lập Công ty cổ phần Đức Trung Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố thông tin về việc thành lập Công ty cổ phần Đức Trung Sài Gòn

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố báo cáo quản trị năm 2019

Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty CPĐT Đức Trung công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố Nghị Quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty CPĐT Đức Trung công bố CV 22/2019/CV-DTC và NQ 04/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ 18 ngày 05/08/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/06/1994,...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG