Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố báo cáo thường niên năm 2020

CÔNG VĂN CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố công văn công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Công bố công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố BCTC riêng năm 2020 và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỪNG GÓP THÊM VỐN VÀO CÔNG TY CON

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố thông tin về việc dừng góp thêm vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đức Trung Sài Gòn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CP Đầu tư Đức Trung thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố Quyết định 01/2021/QĐ-HĐQT về việc chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Báo cáo quản trị 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG