Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY SAU KHI SỬA ĐỔI THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Điều lệ công ty sau khi sửa đổi theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố Nghị Quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty CP Đầu tư Đức Trung bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố báo cáo thường niên năm 2020

CÔNG VĂN CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung công bố công văn công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG